aangesloten organisaties

Hieronder vindt u een korte beschrijving van de bij de PVR Noord-Brabant aangesloten vrouwenorganisaties:

ga naar de top van de pagina

Bahá'i' International

De Bahá'i' Gemeenschap Brabant is een levensbeschouwelijke groep (Bahá'i' Geloof). Bahá'i' Geloof is in Iran ontstaan in het midden van de negentiende eeuw en is over de hele wereld verspreid. Het is gebaseerd op de leringen van Baha'u'llah. De Bahá'i's geloven in de Goddelijke oorsprong van deze leringen.
Website: www.bahai.org; www.bahai.nl

ga naar de top van de pagina

 
   

ga naar de top van de pagina

CDA-Vrouwen

Het C.D.A.V.-Vrouwenberaad wordt ook wel aangeduid met CDA-Vrouwen. Naast vrouwelijke CDA-leden die dat wensen, kunnen vrouwen die met het CDA(V) sympathiseren lid worden. Er is een landelijk bestuur en tevens zijn er besturen op provinciaal, regionaal en plaatselijk niveau, vanzelfsprekend met onderlinge verbindingen. Het logo van de CDAV bestaat uit de letter CDA vrouwenberaad, met door de C het internationaal vrouwenteken.
Website: www.cdav-brabant.nl

ga naar de top van de pagina

Vereniging Vrouwen met Hogere Opleiding

De VVAO, Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding, is één van de oudste vrouwenverenigingen in Nederland met een traditie van actieve behartiging van vrouwenbelangen.
De VVAO vormt een netwerk van ruim 5000 hoger opgeleide vrouwen met uiteenlopende opleidingen, leeftijden en maatschappelijke posities. Door het bundelen van deskundigheid en het vergroten van de maatschappelijke bewustwording van haar leden, wil zij invloed uitoefenen op beleidsbeslissingen.
De VVAO biedt daartoe een programma van activiteiten en studie-onderwerpen op lokaal, nationaal en internationaal niveau met vele mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontplooiing. 
Website: www.vrouwen.net/vvao

ga naar de top van de pagina

Unie van Soroptimisten

De naam Soroptimisten vindt zijn oorsprong in het Latijn bij de woorden Sorores (zusters) en Optimum ('t beste), waarmee aangegeven wil worden dat de Soroptimisten vrouwen zijn, die - als waardige vertegenwoordigers van haar beroep of functie - het beste nastreven in haar werk en voor de mensen in het algemeen. 
Website: www.soroptimist.nl

ga naar de top van de pagina

Gereformeerde Vrouwenbond

De GVB wil vanuit een Bijbelse en bevrijdende visie, zoals deze zich in de kerken ontwikkelt, werken aan een rechtvaardige samenleving, waarin voor vrouwen en mannen gelijkwaardig plaats is om te beantwoorden aan Gods bedoeling met de mensen. De Gereformeerde Vrouwenbond is een organisatie die de bewustwording van vrouwen wil bevorderen en stimuleren, zodat zij zich nog meer verantwoordelijk voelen voor kerk en samenleving. 

ga naar de top van de pagina

Hervormde Vrouwengroep

De Hervormde Vrouwengroep is een organisatie die de geestelijke, maatschappelijke en culturele vorming van vrouwen wil bevorderen en het besef wil versterken te behoren tot de kerk van Christus. 

ga naar de top van de pagina

Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen-Vrouwen van Nu.

De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen-Vrouwen van Nu,  is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving in platteland- en stedelijke gebieden, die elkaar willen ontmoeten, hun activiteiten willen ontplooien,  aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die met krachtige stem willen participeren in hedendaagse, maatschappelijke ontwikkelingen. 
Website: www.nbvp-brabant.nl

ga naar de top van de pagina

Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen

De vereniging is toegankelijk voor elke vrouw. De vereniging kiest geen partij op levensbeschouwelijk gebied en onthoudt zich van partijpolitiek. De NVVH is een landelijke vereniging. De organisatie is ingedeeld in Gewesten, waarvan een aantal grote gewesten weer onderverdeeld zijn in Regio's. De uitvoerende taak ligt echter bij de plaatselijke afdelingen.
Website: www.nvvh.nl

ga naar de top van de pagina

Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen,
Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap

De vereniging wil bevorderen dat de vrouw in samenwerking met en als gelijke van de man haar inzicht doet gelden. Zij streeft naar gelijke vertegenwoordiging in alle organisaties op maatschappelijk, politiek en sociaal economisch terrein. Daarnaast streeft zij naar een samenleving waarin vrouwen en mannen een gelijkwaardig aandeel hebben in het betaalde en onbetaalde werk.
Website: www.vrouwenbelangen.nl

ga naar de top van de pagina

FNV Vrouwen

Website: www.FNVVrouwenbond.nl

 

 

ga naar de top van de pagina

KVG groepen

 

ga naar de top van de pagina

KVB groepen

   

ga naar de top van de pagina

Nos Orgullo

Website: www.nosorgullo.nl  

ga naar de top van de pagina

NVVH Vrouwennetwerk

Website: www.NVVH.nl

 

 

ga naar de top van de pagina

 
   

ga naar de top van de pagina

St. DAS vrouwen Deurne, Asten, Someren

   

ga naar de top van de pagina

Vrouwenadviescie. (woningbouw) Etten-Leur, Rijsbergen, Tilburg

   

ga naar de top van de pagina

Vrouwencontact Son en Breugel

   

ga naar de top van de pagina

Vrouwennetwerk Best

ga naar de top van de pagina

Vrouwenraden: Ravenstein, Steenbergen, Tilburg

   

ga naar de top van de pagina

VVAO

Website: www.vvao.nl

 

 

ga naar de top van de pagina

Zijactief Brabant Z.O.

Website: www.zijactief.nl

 

 

 

ga naar de top van de pagina

 
   

ga naar de top van de pagina