Tekstvak: PVR NIEUWSBRIEF
Maart 2019

                    

 

 

 

 

Het algemeen bestuur van de Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant wil u over het volgende informeren

 

De PVR is helaas genoodzaakt, vanwege onderbezetting van het bestuur haar activiteiten te gaan stoppen. Het is gebleken dat er geen bestuur meer te vormen is uit de aangesloten vrouwenorganisaties.

Het dagelijks bestuur probeert al enkele jaren  een voltallig algemeen bestuur te vormen, maar helaas wil dit niet lukken, mede ook omdat er verschillende vrouwenorganisaties zijn opgeheven en/of geen provinciale overkoepeling meer hebben.

In 1975, het jaar van de vrouw, heeft de provincie de provinciale vrouwenraad opgericht. Er bestonden toen tal van vrouwenorganisaties, met diverse doelstellingen, die werden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij een provinciale koepel . Vrouwenorganisaties met een algemene levensbeschouwelijke en/of politieke visie vonden onderdak bij de PVR om samen te werken aan vrouwenbelangen.

In de beginjaren was er veel beleidsondersteuning vanuit de provincie. In de loop der jaren traden er steeds meer beleidswijzigingen op. In de politiek vatte de mening post, dat de emancipatie voltooid was, met als gevolg dat er steeds meer ondersteuning verdween. Sinds 2011 is er totaal geen ondersteuning meer vanuit de provinciale overheid.

 

 

 

De algemene doelstelling van de PVR was om deelname van vrouwen aan alle facetten van de samenleving te bevorderen en de onderlinge samenwerking tussen vrouwenorganisaties en vrouwengroepen te versterken.

 

Wat heeft de PVR  zoal gedaan ?????

- Uitgave van ”Vlugschrift”, 4 x per jaar.

Werd toegestuurd aan alle afdelingssecretariaten van de aangesloten organisaties en aan prive-abonnement houders.

- Er werden cursussen aangeboden om deskundigheid te bevorderen,op diverse plaatsen in Brabant.

-  Themabijeenkomsten, over relevante maatschappelijk thema’s en      werkbijeenkomsten voor bestuursleden van  organisaties. 

- Jaarlijks terugkerende provinciale studiedag voor alle Brabantse vrouwen. Tijdens deze dagen stond steeds een actueel  thema centraal. Het thema werd door deskundige sprekers toegelicht en er was mogelijheid tot een discussie.

-  Speciaal vlugschrift  uitgebracht in het kader van verkiezingen  voor waterschapsbesturen in 2008

-  In 2010 aftrap  landelijke campagne tegen huiselijk geweld in Noord-Brabant , met voorlichtingsavonden waarop huiselijk geweld situaties werden voorgespeeld

-  2013  Rapport uitgebracht in 2013 met de titel ”Vrouwen, armoede en sociale uitsluiting in Noord-Brabant”.

-  2014  Inspiratiedag voor vrouwen ”Stap in beeld”, samen met KVO en Vouwen van Nu, Noord-Brabant

-  2015   uitgave vervolg op rapport  uit 2013  ”Armoede onder vrouwen groeit snel”., in samenwerking met vereniging BUS en stichting ZET

-  2015 inspiratiedag voor vrouwen:Vrouwen in de spotlights”, samen met Vrouwen van Nu, Noord-Brabant   

De Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant was ook aangesloten bij de Nederlandse Vrouwenraad.

 

 

 

 

Thema’s van provinciale studiedagen

2011          Economische zelfstandigheid

2012    Duurzame toekomst, vrouwen,voeding ,vitaliteit

2013    Bewust ouder worden

2014    Wonen in onze toekomst

2015      Water, een lust en een last

2016      Hart voor vrouwen

2017       Wat is  (on)gezond ?

2018      Emancipatie tot nu toe  -  Toekomstvisie ; robots ?

 

    De Provinciale Vrouwenraad  blijft  overigens  van mening dat de

    emancvipatie npg steeds niet voltooid  is.

 

namens het bestuur van  de PVR

voorzitter, Ria Demmers

 

  Vanaf  30 april 2019 wordt de PVR  opgeheven en zal ook deze website zijn     vervallen.

 

 

 

 

Colofon

PVR Nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Provinciale VrouwenRaad (PVR) Noord-Brabant, de koepel van Brabantse vrouwenorganisaties.