info website

Belangrijk! Soms maakt een PC gebruik van zijn Cache-geheugen en heeft niet de nieuwste frames geladen en kijkt U naar oud nieuws. Dit is niet de juiste plaats om uitleg omtrent Uw Brow serinstellingen te geven. Om zeker te zijn kunt U op "shift" drukken en met de rechtermuisknop vernieuwen aangeven.

 

Update  24 maart 2019
De Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant heeft haar eigen website. Hiermee wil zij haar werk meer bekendheid geven en het gebruik van ICT binnen en buiten de PVR stimuleren.
Het ontwerp van de Website is van André van den Boogert. Het onderhoud van de Website wordt verzorgd door Mattie Demmers. De site wordt gehost door Antenna en is onderdeel van Vrouwen.Net, een Nederlands patform voor informatieuitwisseling voor en door vrouwen

2015

   40 jaar Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant !

De PVR is opgericht door de provincie tijdens de emancipatiegolf in de vorige eeuw.De overheid subsidieerde veel emancipatorische activiteiten zoals bijv. de VOS cursussen(vrouwen in de overgang). De bedoeling was dat vrouwen zich meer bewust werden van hun eigen mogelijkheden en meer zouden participeren in de samenleving. 

In 1975 werd PVR - Noord –Brabant. officieel opgericht door de provincie. 

Er was toen echter al op regionaal niveau een samenwerkingsverband actief van vrouwenclubs in West Brabant, dat geregistreerd stond in Fijnaart..

In veel gemeente ontstonden vrouwenraden.

De PVR kreeg in de beginjaren bevoegdheden zoals het beheren van de provinciale subsidie voor emancipatie-activiteiten,zoals cursussen en trainingen voor vrouwen.  

De PVR beschikte over een eigen kantooraccommodatie en had een beleidsmedewerkster in dienst en een professioneel secretariaat. 

In de jaren 80 wijzigde de provincie haar beleid en voerde de actie Herrstructurering Externe Instellingen door. Veel vrouwenorganisaties raakten een deel van hun subsidie kwijt. Zo ook de PVR. 

De provincie richtte provinciale steunfuncties in en o.a de vrouwenorganisaties

gingen daar ondervallen.  PVR werd ondergebracht bij het opgerichte bureau emancipatiezaken en kreeg daar ook kantoorruimte en uren toegewezen van een beleidsmedewerkster van dit bureau. Er ontstond een grote versnippering van de eerder aangeboden cursussen en trainingen omdat deze onder Prisma vielen, net als andere vrouwenorganisaties. 

Men kon als organisatie een aanvraag doen voor een cursus, maar er moest sprake zijn van een bepaald aantal deelneemsters. Voor afdelingen van vrouwenclubs was dit een probleem. Begin 2000 is op initiatief van de PVR een samenwerking tot stand gekomen tussen de katholieke vrouwenorganisaties en de PVR om een gezamenlijk cursus en trainingenpakket aan te bieden ,waaraan deelgenomen kon worden door leden van deze organisaties. De activiteiten bestonden uit cursussen en trainingen op het gebied van emancipatie, assertiviteit, conflictbeheersig en daarnaast ook deskundigheidscursussen op het gebied van besturen van een organisatie. 

Begin deze eeuw vond politiek Nederland dat de emancipatie voltooid was en er kwam geen subsidie meer voor emancipatie activiteiten. De provincie ontbond het bureau voor emancipatie zaken . Door alert reageren van het bestuur van de PVR en na een gesprek met de gedeputeerde en de directie van Prisma, werd het mogelijk om als PVR over te stappen naar Prisma met behoud van de basissubsidie. 

Enkele jaren later werd Prisma na samenvoeging met diverse andere provinciale instellingen de stichting ZET en de PVR verhuisde mee. 

Dan komen we bij 2011 en de provincie komt met het transitietraject, waarbij alle bestaande netwerken in Brabant in kaart worden gebracht en in clusters worden opgesplitst, waarbij de vastgestelde agenda van Brabant in juni 2010  leidend is.  

De netwerken krijgen geen subsidie meer en kunnen een uit te voeren project, in samenwerking met een ander netwerk,aanvragen bij de provincie. De provincie verleent een opdracht, met bijbehorende financiering om het project uit te voeren. 

Momenteel voert PVR, samen met BUS(Brabantse uitkeringsgerechtigden) een diepte onderzoek uit als vervolg op ons eerder project  vrouwen en sociale uitsluiting  van 2013. 

De vraag is echter aan de orde hoe het toekomstperspectief voor PVR is.  

Wij zijn immers een koepel van vrouwenorganisaties, met de primaire doelstelling het bevorderen van  de maatschappelijke participatie van vrouwen te bevorderen. De traditionele vrouwenorganisaties  veranderen van structuur of verdwijnen en er komen anders gestructureerde vrouwengroepen of vrouwenclubs voor terug. 

Ik denk dat we als PVR onze doelstellingen dit jaar  kritisch  onder de loep moeten nemen en ons serieus  beraden over onze toekomst.

Ria Demmers, voorzitter