onze Visie

De Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant is een stichting, die zich ten doel stelt de samenwerking te bevorderen van de aangesloten vrouwenorganisaties. Vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid  wil de Provinciale Vrouwenraad de deelname van de vrouw in alle facetten van de samenleving stimuleren; dit met inachtneming van het eigen karakter en de zelfstandigheid van de organisaties.

De PVR brengt gesignaleerde knelpunten met kracht onder de aandacht van de overheid en/of instellingen die mee kunnen werken aan een oplossing

Het beleidsplan 2012-2015

De stichting Provinciale Vrouwenraad  Noord-Brabant is een samenwerkingsverband van vrijwillige vrouwenorganisaties en vrouwengroepen, die zich ten doel stelt de deelname van vrouwen aan alle facetten van de samenleving te bevorderen.

De PVR biedt de bij haar aangesloten organisaties;

  • Klankbordfunctie

  • Informatiefunctie

  • Signaalfunctie

De PVR geeft de mogelijkheid om aandacht te geven en te vragen voor actuele maatschappelijke thema’s. Ze fungeert als spreekbuis naar provinciale overheden en instellingen en maatschappelijke organisaties. Ze wordt ondersteund door Stichting ZET, onderneming voor wonen, welzijn en zorg. De PVR heeft hiermee een service contract. Organisaties die lid zijn van de PVR kunnen gebruik maken van het service aanbod van ZET tegen een gereduceerd tarief. De aanvraag moet via de PVR lopen. 

Klankbordfunctie

De PVR biedt een centrale ontmoetingsplaats voor afgevaardigden van vrouwenorganisaties waar naar elkaar geluisterd kan worden, met elkaar gediscussieerd kan worden en informatie uitgewisseld zodat er een draagvlak kan ontstaan voor meningsvorming en besluitvorming. Deze besluiten kunnen aanleiding zijn voor het ondernemen van actie in de richting van de politiek of maatschappelijke instanties. Het blijkt steeds weer dat onderwerpen, aangedragen door de PVR of vanuit de aangesloten organisaties een verdere verbreding of verdieping vereisen. De verbreding en verdieping gaat verder via de eigen organisatie en op deze wijze vindt er versterking en participatie plaats. Een en ander gebeurt met name met de onderwerpen die aan de orde komen op de jaarlijkse studiedagen en themabijeenkomsten.

Informatiefunctie

De PVR biedt informatie aan de aangesloten organisaties en er is tevens gelegenheid om in gestructureerde vorm informatie aan elkaar aan te bieden. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de activiteiten en ontwikkelingen op provinciaal en landelijk niveau, die belangrijk zijn en/of gevolgen kunnen hebben voor de positie van vrouwen. De PVR geeft een periodiek blad uit “Vlugschrift”,waarin breed geïnformeerd wordt.
Blijvende aandacht is er voor de consequenties van de dubbelrol,die bijna alle vrouwen vervullen als verzorgster en als , betaald of onbetaald, deelnemer in het arbeidsproces. 

Signaleringsfunctie

De PVR onderhoudt contacten met de provinciale overheid en verschillende relevante steunfunctie-instellingen. Vragen die betrekking hebben op deskundigheidsbevordering worden besproken met Stichting ZET.  De PVR is aanspreekpunt voor zowel de aangesloten organisaties als de steunfunctie-instellingen. 

Organisatie

Om de genoemde aandachtspunten te realiseren, heeft de PVR een Dagelijks Bestuur, bestaande uit minimaal 5 personen en een Algemeen Bestuur, dat bestaat uit afgevaardigden van de aangesloten vrouwenorganisaties en vrouwengroepen.